Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Miljørettet helsevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Miljørettet helsevern

06.01.2021

Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse, bidra til gode miljømessige forhold, og sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Mer om miljørettet helsevern

Vi gir faglige råd og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen. Vi utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, strålevernloven og tobakkskadeloven med tilhørende forskrifter. Miljørettet helsevern i Sarpsborg utfører også tilsvarende oppgaver for kommunene Aremark og Skiptvet.

Kontaktpersoner i kommunen

Støy

Uønsket støy er en miljøforurensning som rammer mange mennesker, hovedsakelig på grunn av trafikkstøy, men også pga. annen type støy. Vi reagerer forskjellig på støy, og det finnes ulike støygrenser for de forskjellige typene støy. Det har blitt utarbeidet ulike veiledere, og du kan lese mer i veilederne under.

Råd og veiledning

Støy fra nabo/privat person er privatrettslig og håndteres av politiet og nabolova

Dyrehold og skadedyr

Les mer om dyrehold og skadedyr her.

Tobakk

Røykeforbud i lokaler

Det er forbud mot røyking​ i lokaler og transportmidler hvor allmenheten har adgang. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Siden 2017 inkluderer forbudet e-sigaretter, både med og uten nikotin, slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Røykfrie inngangspartier

Alle utendørs inngangspartier til virksomheter og helseinstitusjoner, både private og offentlige, skal være røykfrie. Formålet med bestemmelsen er at alle som oppsøker virksomheten skal kunne gjøre dette uten å bli sjenert av tobakksrøyk på vei inn i bygningen.

Tobakksskadeloven - Lovdata

Røykeloven og røykeforbud – Helsedirektoratet

Tilsyn

Det blir ført tilsyn med røykeforbudet i lokaler der allmennheten har tilgang. 

Folkehelse

Les mer om folkehelse her.

Stråling og radon

Solarier

I Norge er det 18-års grense for bruk av solarium til kosmetisk formål. Solariene skal tilfredsstille bestemte strålingskrav, og lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen før de tas i bruk. 

Meldeskjema

Les mer om solarier her: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Høyspent og elektromagnetiske felt

Rundt alle strømanlegg oppstår det elektriske og magnetiske felt, som samlet blir kalla elektromagnetiske felt. Det helsemessige fokuset har vært knyttet til magnetfelt.

  • Det er ikke dokumentert at det er helseskadelig å være i nærheten av magnetfelt fra høyspentanlegg.
  • Grenseverdien for magnetfelt fra strømnettet er i Norge 200 mikrotesla (µT) for befolkningen. Vi blir normalt ikke eksponert for så høye verdier. 
  • Typiske verdier i boliger som ikke er i nærheten av høyspentanlegg er 0,01–0,1 µT. Disse verdiene kommer fra boligen sitt eget strømnett og elektriske apparat. 
  • Den som planlegger nye høyspentanlegg eller nye bygg der barn har langvarig opphold må utrede om magnetfeltnivået kan bli høyere enn 0,4 μT i snitt over året. Der det er forventa feltnivå over 0,4 μT i årsgjennomsnitt i bygninger skal det vurderes om tiltak skal gjennomføres. 

Les mer om strøm, høyspentanlegg og elektromagnetiske felt her: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen. For å kunne si noe sikkert om radonforholdene i en bygning, må det gjennomføres måling i den aktuelle bygningen. Det er innført grenseverdier for radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

Les mer om radon her.

Inneklima

Miljørettet helsevern i kommunen kan gi råd og veiledning om inneklima. De kan vurdere befaring i utleiebolig etter bekymringsmelding. 

Mer om inneklima

For barnehager og skoler finnes egne anbefalinger for inneklima og en forskrift som fungerer som arbeidsmiljølov for barnehagebarn og elever.

Forskrift om miljørettet helsevern sier noe om helsemessige forhold (inneklima) i virksomheter og eiendommer der allmennheten har tilgang. 

Folkehelseinstituttet sin rapport «Anbefalte faglige normer for inneklima» gir grunnlag for helsefaglige vurderinger av inneluftkvalitet.

Linker til andre sider om inneklima:

Tilsyn og internkontroll

Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Dette er lovpålagte oppgaver, og det føres tilsyn med både private og offentlige godkjennings - og meldepliktige virksomheter. Planlagte tilsyn blir varslet i forkant, mens enkelte tilsyn tas etter bekymringsmelding og blir ikke varslet.

Eksempelvis fører vi tilsyn med, og gir råd og veiledning vedrørende renhold og hygiene. Dette gjelder eks. svømmebasseng, solstudio, tatoveringsvirksomhet og campingplasser. Virksomhetene skal ha tilfredsstillende renholdsrutiner, og disse skal finnes i deres internkontrollsystem.

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Disse virksomhetene er godkjenningspliktige
Disse virksomhetene er meldepliktige

Melding skal sendes miljørettet helsevern før oppstart og ved vesentlige endringer. Dette gjelder:

Internkontroll

Internkontroll er å påse at krav i lover og forskrifter overholdes. 

Mer om internkontroll

Internkontrollsystem er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med kravene i lover og forskrifter. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i prosedyrer.

Kravene til internkontrollsystem tilpasses den enkelte virksomhets størrelse, art og risikoforhold. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Luftkvalitet

Les om luftkvalitet her.

Badevannskvalitet

Les om badevannskvalitet her.

Legionella

Kjøletårn, luftskrubbere, dusjanlegg og boblebad er innretninger som kan spre legionella via aerosoler gjennom lufta.

Kjøletårn og luftskrubbere skal meldes til kommunen.

Les mer om forebygging av legionellasmitte hjemme på folkehelseinstituttets nettside.