>Riving

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Riving

Publisert: 02.01.2020

Riving av bygning på inntil 50 m² kan unntas søknadsplikt (på vilkår)

Du trenger ikke å søke om tillatelse til riving av frittliggende bygning som for eksempel garasje eller bod, dersom arbeidet er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det framkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan rives uten at det er krav om byggesøknad. Tommelfingerregelen er at man ikke trenger å søke om å rive en bygning, dersom oppføring av tilsvarende bygning ligger innenfor vilkårene for bygging uten søknad. For eksempel må følgende vilkår være oppfyllt:

 • rivingen er ikke i strid med gjeldende arealplan for eiendommen
 • rivingen er avklart med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel kulturminnemyndighet
 • bygningen er frittliggende
 • bygningen plasseres på bebygd eiendom
 • verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m²
 • bygningen brukes ikke til beboelse
 • mønehøyden overstiger ikke 4,0 meter
 • gesimshøyden overstiger ikke 3,0 meter
 • bygningen er oppført i én etasje og uten kjeller
 • bygningen er ikke plassert nærmere nabogrensen enn 1,0 meter
 • bygningen er ikke plassert nærmere annen bygning på egen eiendom enn 1,0 meter
 • bygningen er ikke plasseret over vann- eller avløpsledninger 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt. Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900, vil riving være søknadspliktig.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter rivingsarbeidet.

Når du er ferdig med rivingsarbeidet, må du informere kommunen slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres. Du kan da bruke blankett 5188  ("Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt").  

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Riving av bygning på 50-70 m² må søkes godkjent på forhånd

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før rivingen kan utføres. For de fleste bygninger i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak, slik at du kan søke selv.

Riving av bygning større enn 70 m² må søkes godkjent på forhånd

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før rivingen kan utføres, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Riving av nedbrente bygg

Ved brannskadde bygninger er det mistanke om forurenset grunn. Forurensning kan komme både fra brente gjenstander i bygningen og evt. kjemikalier brukt under slukningsarbeidet som sammen med slukkevannet kan trekke ned i grunnen. Før jordmasser blir fraktet vekk fra branntomta eller før tomta eventuelt skal bebygges på nytt (det skal utføres terrengarbeider) er det derfor viktig å undersøke om grunnen er forurenset, jf forurensningsforskriften kapittel 2.

Før det kan gis tillatelse til arbeider som nevnt over skal det tas jordprøver av grunnen iht. forurensningsforskriften kapittel 2 og TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Hvis analysene av jordprøvene viser at grunnen er forurenset, må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen ved team miljø og landbruk, før terrenginngrep kan starte.

Terrenginngrep omfatter i denne sammenheng graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak.

Her kan du lese mer om bygging og graving i forurenset grunn

Grunnforhold

Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlige ulempe som følge av natur eller miljøforhold. Det samme gjelder hvis du for eksempel skal gjennomføre terrenginngrep når du skal rive en bygning eller lignende. Her kan du lese mer om kvikkleire og skredfare i Sarpsborg.

NVE har mye nyttig informasjon om kvikkleire og andre naturfarer. Besøk gjerne sidene deres hvis du vil vite mer:

Spør NVE om kvikkleire

Planbestemmelsene i kommunene kan ha krav som berører også rivingsarbeider. Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900, skal det innhentes uttalelse fra Fylkeskonservatoren på forhånd. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Du må varsle om rivingen til de som har pengeheftelser i eiendommen, og erklæring om at dette er gjort, skal følge byggesaken.

Slik søker du