>Riving

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Riving

02.01.2020

Riving av bygning på inntil 50 m² kan unntas søknadsplikt (på vilkår)

Du trenger ikke å søke om tillatelse til riving av frittliggende bygning dersom arbeidet er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan rives uten at det er krav om byggesøknad. Tommelfingerregelen er at man ikke trenger å søke om å rive en bygning, dersom oppføring av tilsvarende bygning ligger innenfor vilkårene for bygging uten søknad. For eksempel må følgende vilkår være oppfyllt:

 • rivingen er ikke i strid med gjeldende arealplan for eiendommen
 • rivingen er avklart med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel kulturminnemyndighet
 • bygningen er frittliggende
 • bygningen plasseres på bebygd eiendom
 • verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m²
 • bygningen brukes ikke til beboelse
 • mønehøyden overstiger ikke 4,0 meter
 • gesimshøyden overstiger ikke 3,0 meter
 • bygningen er oppført i én etasje og uten kjeller
 • bygningen er ikke plassert nærmere nabogrensen enn 1,0 meter
 • bygningen er ikke plassert nærmere annen bygning på egen eiendom enn 1,0 meter
 • bygningen er ikke plasseret over vann- eller avløpsledninger 


Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt. Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900, vil riving være søknadspliktig.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter rivingsarbeidet.

Når du er ferdig med rivingsarbeidet, må du informere kommunen slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres.

Dersom du er usikker på om bygningen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Riving av bygning på 50-70 m² må søkes godkjent på forhånd

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før rivingen kan utføres. For de fleste bygninger i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak, slik at du kan søke selv.

Riving av bygning større enn 70 m² må søkes godkjent på forhånd

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før rivingen kan utføres, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Annet

Planbestemmelsene i kommunene kan ha krav som berører også rivingsarbeider. Dersom bygget er et kulturminne, har vernegrad eller er bygd før år 1900, skal det innhentes uttalelse fra Fylkeskonservatoren på forhånd. 

Det er et krav at rivingsavfall blir tatt hånd om og deponert på lovlig mottak.

Du må varsle om rivingen til de som har pengeheftelser i eiendommen, og erklæring om at dette er gjort, skal følge byggesaken.

Søknadsskjema

Alle blanketter for byggesaker finner du her.   

Krav til dokumentasjon ved søknad

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.