>Tilbygg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilbygg

03.01.2022

Generelt  

Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme, men det er det ikke. 

Tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate / bebygde areal (BYA). 

Påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate/BYA endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i BYA. Her finner du mer informasjon om påbygg. 

Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA). Oppføring av tilbygg kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. Uavhengig av om tilbygget er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene som gjelder for eiendommen. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.

Veiviser

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke.

Tilbygg til og med 15 m²

Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av tilbygg dersom det er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. 

Tilbygget må:

  • ikke være større enn 15 m² samlet BRA eller BYA.
  • bruken må være i samsvar med gjeldende planformål og kommunens arealplaner med bestemmelser for området. Er det ingen begrensninger i disse kan et tilbygg til bolig for eksempel inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
  • ikke plasseres mindre enn 4 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen.

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.   Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter med byggingen.   

Når du er ferdig med byggingen, må du informere kommunen slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres. Du kan da bruke blankett 5188  ("Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt").  

Dersom du er usikker på om bygningen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Les mer om unntak fra søknad her.  

Tilbygg til og med 50 m² 

Tilbygg som ikke oppfyller vilkårene for å kunne unntas søknadsplikt, må søkes godkjent på forhånd. Du har anledning til å søke selv dersom tilbygget ikke har et samlet BRA eller BYA over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjelleren kan ikke inneholde rom for beboelse eller varig opphold som for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, gang eller annet oppholdsrom. 

Tilbygg større enn 50 m²  

Tilbygg som har et samlet BRA eller BYA over 50 m², må søkes godkjent på forhånd, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du kontakter et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger dersom du har eller benytter deg av nødvendig kompetanse, se byggesaksforskriften § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.  

Krav til dokumentasjon ved søknad  

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett.  

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.  

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.