>Tilbygg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilbygg

Publisert: 03.01.2022

Generelt  

Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme, men det er det ikke. 

Tilbygg er en utvidelse som medfører en økning av bygningens grunnflate / bebygde areal (BYA). 

Påbygg er en utvidelse av bygningen i høyden uten at byggets grunnflate/BYA endres, altså at en ny bygningsdel plasseres på en eksisterende kontruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i BYA. Her finner du mer informasjon om påbygg. 

Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA). Oppføring av tilbygg kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. Uavhengig av om tilbygget er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene som gjelder for eiendommen. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om utnyttelsesgrad, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen ved virksomhet vann og avløp. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Veiviser

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke.

Tilbygg til og med 15 m²

Du trenger ikke å søke om tilbygg dersom det er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. 

Tilbygget må:

  • ikke være større enn 15 m² samlet BRA eller BYA.
  • bruken må være i samsvar med gjeldende planformål og kommunens arealplaner med bestemmelser for området. Er det ingen begrensninger i disse kan et tilbygg til bolig for eksempel inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
  • ikke plasseres mindre enn 4 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • ikke plasseres nærmere offentlige vann og avløpsledninger enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen.

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.   Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter med byggingen.   


Når du er ferdig med byggingen, må du informere kommunen slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres. Du kan da bruke blankett 5188  ("Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" - PDF), og sende den til postmottak@sarpsborg.com.

Grunnforhold

Hvis eiendommen ligger i et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire kan dette utløse søknadsplikt også for tilbygg inntil 15 m². Dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil under boring i grunnen. Mer informasjon om grunnforhold finner du her.

NVE har mye nyttig informasjon om kvikkleire og andre naturfarer. Besøk gjerne sidene deres hvis du vil vite mer:

Spør NVE om kvikkleire

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.


Les mer om unntak fra søknad her.  

Tilbygg til og med 50 m² 

Tilbygg som ikke oppfyller vilkårene for å kunne unntas søknadsplikt, må det søkes om. Du har anledning til å søke selv dersom tilbygget ikke har et samlet BRA eller BYA over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjelleren kan ikke inneholde rom for beboelse eller varig opphold som for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad eller annet oppholdsrom. 

Tilbygg større enn 50 m²  

Tilbygg som har et samlet BRA eller BYA over 50 m², må søkes om, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du kontakter et foretak som kan utarbeide og sende søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger dersom du har eller benytter deg av nødvendig kompetanse, se byggesaksforskriften § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere".  

Slik søker du