>Terasse / platting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Terasse / platting

02.01.2020

Generelt

Oppføring av terrasse/platting kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt.

Med terrasse/platting forstås planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng. Kan være festet i bolig. 

Vær oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om for eksempel størrelse og plassering av terrasse/platting. Slike bestemmelser gjelder selv om terrassen/plattingen oppfyller vilkårene for unntak for søknadsplikt iht. plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette. 

Se egen informasjon om balkong og veranda

Dersom terrassen/plattingen er festet i boligen, regnes den som tilbygg.

Dersom du er usikker på om terrasse/platting kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Veiviser

Skal du utvide huset ditt med en terrasse? Svar på spørsmålene i denne veiviseren for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke.

Er terrasse/platting søknadspliktig? 

 1. Terrasse/platting som du ikke behøver å søke om (plan- og bygningsloven § 20-5 og  byggesaksforskriften § 4-1): 

  Mindre terrasse/platting med høyde mer enn 0,5 m over  ferdig planert terreng.  Bebygd areal (BYA) skal ikke være over 15 m², og den må være understøttet. Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m. Måleregler finnes i byggteknisk forskrift  § 6-3 med veiledning


  Når du har gjennomført byggingen av tiltaket, skal du sende inn melding til kommunen slik at kart og eiendomsregister kan oppdateres. Meldingsskjema finner du her

  Terrasse/platting med høyde inntil 0,5 m over terreng kommer ikke inn under plan- og bygningsglovens bestemmelser i det hele tatt. Det er da heller ingen arealbegrensninger, men ev. planbestemmelser må ivaretas.

  Les mer om unntak fra søknad her.  

 2. Terrasse/platting som er søknadspliktig, men som du kan søke om selv (plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften § 3-1): 

  Terrasse/platting med bebygd areal (BYA) ikke over 50 m² (som tilbygg) eller 70 m² (som frittliggende på bebygd eiendom). Avstand til nabogrense må være minst 4,0 m. Se måleregler i teknisk forskrift § 6-3 med veiledning

  Informasjon om krav til søknad finnes i byggesaksforskriften kapittel 5.


 3. Terrasse/platting som er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett: 

  Terrasse/platting som ikke faller inn under pkt. a og b er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et firma som kan lage søknaden for deg. 

  Informasjon om krav til søknad finnes i byggesaksforskriften kapittel 5

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.   

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett. 
Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.