>Tiltak i, under og over vann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tiltak i, under og over vann

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Alle byggetiltak som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet skal godkjennes etter havne- og farvannsloven – i tillegg til kommunens byggetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.). Havne- og farvannsmyndighet for Sarpsborg kommune er Borg Havn IKS. 

Se havne- og farvannsloven §§ 26-28 

Nettside til Borg havn finner du her.

Hvilke tiltak gjelder det?

Det gjelder både nye tiltak, endringer og reparasjoner – i, over og under vann.  

Eksempler: brygger, moloer, moringer, sandstrand, mudring, dumping av masser, sprengningsarbeider, reparasjon på olje- og gassrørledninger, broer mv.  Listen er imidlertid ikke uttømmende – det avgjørende er tiltakets betydning for sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet. 

Hvem rettes søknad til? 

Søknad om tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven rettes til: 
Borg Havn IKS, Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad, e-post: firmapost@borg-havn.no

Søknadsdokumentasjon

Søknaden skal inneholde grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er tenkt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for at Borg Havn IKS skal kunne vurdere tiltakets betydning for ferdsel og sikkerhet. I tillegg må eventuelle kommunale arealplaner som gjelder for området tiltaket er søkt iverksatt i vedlegges. Det samme gjelder eventuelle nødvendige dispensasjon(er) fra planen, se avsnittene «Forholdet til vedtatte arealplaner» og «Dispensasjonssøknad» under. Søknaden må være datert og underskrevet. 

For å finne krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. (som sendes til Sarpsborg kommune), se veiledningen for de ulike tiltakene:

Forholdet til vedtatte arealplaner  

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven §§ 27 og § 28 kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter pbl. uten at kommunen har gitt dispensasjon fra planen, jf. havne- og farvannsloven § 32 andre ledd.  

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Dispensasjonssøknad  

Søknad om dispensasjon fra arealplan sendes til Sarpsborg kommune. Det finnes ikke noe eget skjema for dispensasjonssøknad, men søknaden skal være skriftlig og grunngitt.

Se mer om dispensasjon her. 

Dispensasjonssøknaden kan sendes inn og nabovarsles sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Behandling av dispensasjonssøknad er gebyrbelagt iht. kommunens gebyrregulativ (uavhengig av om søknaden blir innvilget eller avslått). Gebyrregulativet finner du her.  

Konsekvensutredning  

Enkelte tiltak er av en slik art eller størrelse at det kreves konsekvensutredning etter plan og bygningsloven § 4-2, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen har til formål å klargjøre virkninger av et tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Dersom det kreves konsekvensutredning, må denne gjennomføres før det eventuelt kan gis tillatelse etter havne- og farvannsloven.  

Uttalelse fra andre myndigheter 

Det kan være påkrevd med tillatelse også fra andre myndigheter. Det er viktig å merke seg at et tiltak kan kreve tillatelse også etter annet lovverk, for eksempel tillatelse fra fylkesmann eller andre. Derfor er det ikke alltid tilstrekkelig med en tillatelse etter havne- og farvannsloven før man setter i gang med tiltaket. Tiltakshaver har selv ansvaret for å finne ut om det er nødvendig med tillatelse fra andre enn Borg Havn IKS.