>Tiltak i, under og over vann

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tiltak i, under og over vann

02.01.2020

Generelt

Alle byggetiltak som kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet skal godkjennes etter havne- og farvannsloven – i tillegg til kommunens byggetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.). Havne- og farvannsmyndighet for Sarpsborg kommune er Borg Havn IKS. 

Se havne- og farvannsloven §§ 26-28www.borg-havn.no

Hvilke tiltak gjelder det?

Det gjelder både nye tiltak, endringer og reparasjoner – i, over og under vann.  

Eksempler: brygger, moloer, moringer, sandstrand, mudring, dumping av masser, sprengningsarbeider, reparasjon på olje- og gassrørledninger, broer mv.  Listen er imidlertid ikke uttømmende – det avgjørende er tiltakets betydning for sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet. 

Hvem rettes søknad til? 

Søknad om tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven rettes til: 
Borg Havn IKS, Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad, e-post: firmapost@borg-havn.no

Søknadsdokumentasjon

Søknaden skal inneholde grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er tenkt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for at Borg Havn IKS skal kunne vurdere tiltakets betydning for ferdsel og sikkerhet. I tillegg må eventuelle kommunale arealplaner som gjelder for området tiltaket er søkt iverksatt i vedlegges. Det samme gjelder eventuelle nødvendige dispensasjon(er) fra planen, se avsnittene «Forholdet til vedtatte arealplaner» og «Dispensasjonssøknad» under. Søknaden må være datert og underskrevet. 

For å finne krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. (som sendes til Sarpsborg kommune), se veiledningen for de ulike tiltakene; molo, brygge, mudring og dumping, bru og sandstrand

Forholdet til vedtatte arealplaner  

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven §§ 27 og § 28 kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter pbl. uten at kommunen har gitt dispensasjon fra planen, jf. havne- og farvannsloven § 32 andre ledd.  

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.  

Dispensasjonssøknad  

Søknad om dispensasjon fra arealplan sendes til Sarpsborg kommune. Det finnes ikke noe eget skjema for dispensasjonssøknad, men søknaden skal være skriftlig og grunngitt. En innvilgelse av søknad om dispensasjon kan følgelig ikke uten videre påregnes å bli gitt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Alle naboer/gjenboere må varsles. Dispensasjonssøknaden kan sendes inn og nabovarsles sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Behandling av dispensasjonssøknad er gebyrbelagt iht. kommunens gebyrregulativ (uavhengig av om søknaden blir innvilget eller avslått). Gebyrregulativet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

Konsekvensutredning  

Enkelte tiltak er av en slik art eller størrelse at det kreves konsekvensutredning etter pbl. § 4-2, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen har til formål å klargjøre virkninger av et tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Dersom det kreves konsekvensutredning, må denne gjennomføres før det eventuelt kan gis tillatelse etter havne- og farvannsloven.  

Uttalelse fra andre myndigheter 

Det kan være påkrevd med tillatelse også fra andre myndigheter. Det er viktig å merke seg at et tiltak kan kreve tillatelse også etter annet lovverk, for eksempel tillatelse fra fylkesmann eller andre. Derfor er det ikke alltid tilstrekkelig med en tillatelse etter havne- og farvannsloven før man setter i gang med tiltaket. Tiltakshaver har selv ansvaret for å finne ut om det er nødvendig med tillatelse fra andre enn Borg Havn IKS. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.