>Reguleringsplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Reguleringsplaner

28.04.2022

Om reguleringsplaner

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan, skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Mer om reguleringsplaner:

Enhet plan og samfunnsutvikling behandler alle reguleringsplansaker - og legger dem deretter fram for politikerne i utvalg for plan, miljø og teknikk. Utvalget avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Endelig godkjenning av planen er det bystyret som gjør. De som berøres av en reguleringssak skal ha god tilgang på informasjon, og de skal få anledning til å delta aktivt i planprosessen.

Behandling av private planforslag er gebyrbelagt.

De fleste av kommunens vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig i kommunens kartløsning. 

Det kan utformes to typer reguleringsplaner:

 1. Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevis avklaring av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen. De kan også utarbeides av private aktører etter avtale med kommunen.

 2. Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Private aktører har rett til å foreslå detaljreguleringsplaner.

Bebyggelsesplan: Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har fortsatt flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder. Dette er en detaljert plan som utdyper reguleringsplanen.

Planprosess 

En planprosess består gjerne av fem faser:

 • Fase 1: Planoppstart (privat ansvar)
 • Fase 2: Planutvikling (privat ansvar) 
 • Fase 3: Offentlig ettersyn (kommunalt ansvar)
 • Fase 4: Sluttbehandling (kommunalt ansvar)
 • Fase 5: Klagebehandling (kommunalt ansvar)

Planprosess reguleringsplaner.

Planprosessens tidsbruk, fase 1 - 4

Samlet tidsbruk for en planprosess er normalt 12 - 18 måneder:

Fase 1: Planoppstart
 • Fra henvendelse til oppstartsmøte: Minimum 3 uker.
 • Ved politisk behandling av planprogram: Ca. 4 uker.
 • Annonsering: Normalt 4 ukers høringsfrist.
Fase 2: Planutvikling
 • Ved politisk fastsetting av planprogram: Minimum 4 uker.
 • Intern avklaring (ved behov) og før felles planutviklingsmøte: Minimum 3 uker.
 • Intern avklaring (obligatorisk) og før felles avklaringsmøte: Minimum 3 uker.
Fase 3: Offentlig ettersyn
 • Fra komplett mottatte dokumenter til politisk behandling av offentlig ettersyn: 4-6 uker.
  (Lovens krav er innen 12 uker jf. §12-11.)
 • Annonsering av offentlig ettersyn: Minimum 6 ukers høringsfrist.
Fase 4: Sluttbehandling
 • Fra ferdig behandlet planforslag til politisk sluttbehandling: Lovens krav er innen 12 uker.
 • Kunngjøring: Minimum 3 uker.

Planveileder

Planveileder.


Ønsker du å fremme en privat reguleringsplan?
I Sarpsborg kommunes egen planveileder vil du finne utfyllende og god informasjon: 

Planveileder - planprosess for private reguleringsplaner (PDF)

 

 

Mer informasjon

Kommunale kilder:
Maler
Eksterne kilder:

Kontakt oss

Servicetorget: Tlf. 69 10 80 00

Kontaktinformasjon til ansatte i Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Teamleder for team reguleringsplaner

Maria Skåren

Kontaktopplysninger til andre ansatte i virksomheten, finner du i ansattoversikten her.