>Saksdokumenter formannskapet 150224

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Saksdokumenter formannskapet 150224

Publisert: 06.02.2024

Protokoll Formannskapet 15.02.2024.pdf

Møteinnkalling 15.02.2024 - PDF

Tilleggssaker - Formannskapet 15.02.2024.pdf

5/24 Oppstartnotat revidering av kommunens delegeringsreglement

Oppstartsnotat - Revidering av kommunens delegeringsreglement.pdf

6/24 Oppstartsnotat: Revidering av forskrift om folkevalgtes godtgjøring

Oppstartsnotat- Revidering av forskrift om folkevalgtes godtgjøring.pdf

Beregning av frikjøp 2024, og regnskapsført møtegodtgjøring for 2023.pdf

7/24 Utvikling av BPA-tilbudet i Sarpsborg kommune

Utvikling av BPA-tilbudet i Sarpsborg kommune.pdf

Revisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune (2021).pdf

Revisjonsrapport - Brukerundersøkelse BPA - Sarpsborg kommune (2023).pdf

Økonomiske konsekvenser av innføring av fritt brukervalg for BPA-ordningen.pdf

Innstilling fra utvalg for velferd og folkehelse.pdf

Uttalelse fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse.pdf

8/24 Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte

Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte.pdf

Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte (1).pdf

Kunnskapsgrunnlag Avlastning og pårørendestøtte 2024-2028 .pdf

Pårørendeundersøkelsen Sarpsborg 2023 .pdf

Uttalelse fra Eldrerådet.pdf

Innstilling fra utvalg for velferd og folkehelse.pdf

Uttalelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelser.pdf

9/24 Forskriftsendringer som følge av endret fylkesdeling fra Viken til Østfold 01.01.2024

Forskriftsendringer som følge av endret fylkesinndeling fra Viken til Østfold 01.01.2024.pdf

Forslag til forskrift om endring av lokale forskrifter - Viken erstattes med Østfold.pdf

10/24 Harald G. Rønneberg - fritak fra politiske verv i Sarpsborg kommune

Harald G. Rønneberg - fritak fra politiske verv i Sarpsborg kommune.pdf

11/24 Oppnevning av kandidater til styrer i aksjeselskaper og stiftelser

Oppnevning av kandidater til styrer i aksjeselskaper og stiftelser.pdf

Vedlegg med oversikt over selskaper

Vedtekter - Sarpsborg ASVO AS.pdf

Vedtekter - Skjeberg marinesenter AS.pdf

12/24 Søknad om tilskudd til Parkfest 2024

Søknad om tilskudd til Parkfest 2024.pdf

Budsjett Parkfest 2024

Parkfesten - Sarpsborgfestivalen 2024.pdf

13/24 Innbyggerforslag - oppretthold Ullerøy skole

Innbyggerforslag – Oppretthold Ullerøy skole .pdf

Sak 2957 - Ullerøy skole-.pdf

14/24 Vi i Sarpsborg - plattform for ledelse og medarbeiderskap - revidering

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap - revidering.pdf

Vi i Sarpsborg - Plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune - Utkast februar 2024.pdf

15/24 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2024

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2024.pdf

Korrigert oppmoding om busetting 2024 - Sarpsborg kommune.pdf

Tilleggsnotat - sak om bosetting av flyktninge.pdf

Innstilling fra utvalg og folkehelse.pdf

Uttalelse rådet for personer med fuksjonsnedsettelse.pdf

Uttalelse fra flerkulturelt råd.pdf

16/24 Fastlegestrategi 2024

Saksdokument- Fastlegestrategi 2024.pdf

Fastlegestrategi april 2023.pdf

Uttalelse fra ALU Sarpsborg.pdf

Innstilling fra Utvalg for velferd og folkehelse.pdf

17/24 Handlingsprogram Østre bydel

Handlingsprogram Østre bydel 2024.pdf

Handlingsprogram Østre bydel 2024 (1).pdf

Avtale mellom staten og Sarpsborg kommune om områdesatsing i Østre bydel 2023-2027.pdf

Programbeskrivelse Østre bydel .pdf

18/24 Sarpsborg tennisklubb - søknad om investeringstilskudd til tennishall

Sarpsborg tennisklubb - Søknad om investeringstilskudd til tennishall.pdf

1. Politisk sak 15-22.pdf

2. Politisk sak 22-23.pdf

3. Søknad.pdf

4. Driftsbudsjett.pdf

5. Byggebudsjett.pdf

6. Finansiering.pdf

7. Årsregnskap 2022.pdf

8. Tegninger.pdf

Innstilling fra kultur og oppvekst.pdf

19/24 Tiltak for næringsattraktivitet og byutvikling, og samspill og samskaping med næringsliv, frivillighet og andre aktører

Tiltak for næringsattraktivitet og byutvikling, og samspill og samskaping med næringsliv, frivillighet og andre aktører.pdf

20/24 Forhandlinger om byveskstavtale

Forhandlinger om byvekstavtale.pdf

1. Brev fra Samferdselsdepartementet- Oppstart av arbeid med byvekstavtale for Nedre Glomma og Kristiansandsregionen, datert 02.10.2023.pdf

2. Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 2021–2026.pdf

3. Brev fra Samferdselsdepartementet- Oppstart av forhandlinger om en byvekstavtale i Tromsø, datert 17.03.2022.pdf

21/24 Høringsuttalelse - Områderegulering for Viken Park, Fredrikstad kommune

Høringsuttalelse - Områderegulering for Viken Park, Fredrikstad kommune.pdf

22/24 Revidert gebyrregulativ for reguleringssaker - Høringsutkast

Revidert gebyrregulativ for reguleringssaker - Høringsutkast .pdf

1. Gebyrregulativ 2023.pdf

2. Gebyrregulativ 2024 revidert.pdf

3. Gebyrregulativ 2024.pdf

23/24 Samarbeidsavtale interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) - revidering

Samarbeidsavtale interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) - revidering.pdf

Vedlegg 1 - Revidert samarbeidsavtale IUA Østfold.pdf

Vedlegg 2 - Underskrevet møteprotokoll representantskapsmøte IUA Østfold 23.05.23.pdf

Innstilling fra Utvalg for plan, miljø og teknikk.pdf

24/24 Justeringsavtale - Vetaberget Utvikling AS - Nedre Vetaberget

Justeringsavtale - Vetaberget Utvikling AS - Nedre Vetaberget--.pdf

Vedlegg 1 - Avtale om overtakelse av justeringsrett for merverdiavgift.pdf

Vedlegg 2 - Revisorbekreftelse justeringsrett VVA-anlegg Nedre Vetaberget.pdf

Vedlegg 3 - Protokoll overtakelse VA-anlegg Nedre Vetaberget.pdf

Vedlegg 4 - Protokoll overtakelse veianlegg Nedre Vetaberget.pdf

25/24 Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2024

Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2024.pdf

Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i 2024.pdf

Innstilling fra Utvalg for plan, miljø og teknikk.pdf

26/24 Gnr 1133 bnr 5 - Bukkenes - videre bruk av eiendommen

Gnr 1133 bnr 5 - Bukkenes - videre bruk av eiendommen.pdf

Saksutskrift - Bukkenes - realisering av vedtatt reguleringsplan.pdf

Bukkenes - presentasjon Sarpsborg kommune .pdf

27/24 Sarpsborg fengsel - videre bruk

Sarpsborg fengsel- Videre bruk.pdf

Forhåndsverdivurdering Boligformål-Bryggeriveien 7-Sarpsborg.pdf

Verditakst - Bryggeriveien 7 - Tidligere Sarpsborg Fengsel.pdf

28/24 Høringsuttalelse - forslag til ny lov om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om offentlige anskaffelser.pdf

NOU 2023-26 Ny lov om offentlige anskaffelser.pdf

Ny lov om offentlige anskaffelser -høringsuttalelse.pdf

Referatsaker

Protokoll Formannskapet 18.01.2024.pdf

Frikjøp av folkevalgte - fordeling av stillingsressurs for bystyreperioden 2023 - 2027.pdf

Høringsuttalelse - forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land.pdf

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredning.pdf

Rettelse handlingsplan og budsjett 2024-2027 - timespris praktisk bistand .pdf