>Barn med funksjonsnedsettelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barn med funksjonsnedsettelse

Publisert: 30.01.2024

Har du et barn med bistandsbehov? Sarpsborg kommune er her for deg. Under finner du lenker til informasjon om ulike tjenester som kommunen tilbyr, kontaktinformasjon til aktuelle virksomheter og lenker til brukerorganisasjoner.

Tjenester i kommunen

Avdeling koordinerende enhet

Avdeling koordinerende enhet følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Teamet skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.


Individuell plan

Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individiell plan. Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester, og sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge deg opp.

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege. 

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Koordinerende enhet er et kontaktpunkt for dem som har behov for samordning av tjenester.

Kontaktpunkt for samarbeid: Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid.

Et sted å henvende seg: I kommunen skal den koordinerende enheten være et sted å henvende seg. Enhet skal være en tydelig adresse for enkeltpersoner med behov for habilitering og rehabilitering og et møtested for interne og eksterne samarbeidspartnere.

Brukerperspektiv: Kommunen skal etablere og utvikle et system som sikrer at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig og ytes ut fra et brukerperspektiv for eksempel gjennom bruk av individuell plan. Tjenestene skal tilbys og ytes i eller nærmest mulig brukerens vante miljø og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

Sarpsborg kommune gir tilbud om individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator til dem som har behov for det. Dersom du har behov for samordning av tjenester kan du søke kommunen om å få utarbeidet en individuell plan.

Sikre god samhandling: Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Kontaktinformasjon: Du kan ringe servicetorget i kommunen (69 10 80 00) for å komme i kontakt med koordinerende enhet for rehabilitering. Fagkonsulent rehabilitering har et særskilt ansvar for å svare på henvendelser.

Her finner du blant annet informasjon om spesialpedagogisk førskole, spesialundervisning i grunnskole og andre hjelpetiltak for barn og elever med store hjelpebehov.
 
Se mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp i førskolealder her.

Se mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp i grunnskole her.

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Avlastning og støttekontakt

Fysioterapi

Ergoterapi

Boligkontoret  

Boveiledning

Bofellesskap og servicebaser

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Oversikt over fritidsaktiviteter, gratistilbud, tilrettelagte tilbud og andre aktiviteter i skolens ferier er samlet på nettsiden www.sarpsborg.com/ungaktivitet

Brukerorganisasjoner

Lenker til brukerorganisasjoner:

Liste over brukerorganisasjoner (Liste utarbeidet av FORPRO)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)

Nyttig informasjon

Her er lenke til nyttig informasjon

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (regjeringen.no) 15.01.2024

Webinarer om CRPD (Bufdir)

NOU 2023: På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter 

CRPD - Veiledning til FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Bufdir) 20.01.2023

Meld. St. 8 (2022-2023) på regjeringen.no - Stortingsmelding om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming blir godkjent i statsråd 04.11.2023

NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt - Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (regjeringen.no)

Vi - de pårørende - Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Pårørendeside

Egen nettside med informasjon til pårørende