>Vil du bli sykepleier eller vernepleier i kommunen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil du bli sykepleier eller vernepleier i kommunen?

Publisert: 09.01.2023

Vil du utgjøre en forskjell for våre innbyggere? Vil du få faglige utfordringer, en variert arbeidshverdag, fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for videreutdanning? Da kan Sarpsborg kommune være den arbeidsgiveren du ønsker.

Sarpsborg kommune har heltid som et satsningsområde og lyser ut 100 prosent-stillinger som hovedregel.

Du som vernepleier og sykepleier har mange jobbmuligheter i kommunen. Det kan for eksempel være å hjelpe våre innbyggere i sine egne hjem, det kan være personer som bor på sykehjem, hjelpe personer med psykiske utfordringer eller helsesykepleiere både på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.

Les mer om de ulike stedene under her.

Se noen tidligere nyhetssaker om helse og velferd i Sarpsborg kommune

Bidrar i offentlig utredning om kvinnehelse

Nytt legesenter i gang

Dagaktivitetstilbud med plass til flere

Helse- og omsorgsministeren imponert over vaksinasjonsarbeidet i Sarpsborg

Rebecca Skauge er årets kommuneprofil!

Her kan kreftpasienter finne roen

Starter aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdommer

Nå er stjerna tent på Helsehuset

Våre satsingsområder

 • Vi jobber mye for å finne nye arbeidsmetoder som vil gjøre hverdagen bedre for våre innbyggere og arbeidsdagen lettere for våre ansatte. Vi er ikke redd for å feile, og vi må tørre å prøve. Vi har stor satsing på velferdsteknologi og tester ut ny teknologi og videreutvikler dette.
 •  Vi jobber for en bærekraftig omsorgstjeneste der oppgavegliding mellom ulike nivåer skal bidra til at vi har rett kompetanse til rett oppgave.
 • Vi spesialiserer flere sykepleiere for å gi best mulig tjenester til våre innbyggere, eksempler på dette er at vi har et eget demensteam, kreftkoordinator og poliklinikk for diabetes.
 • Vi jobber med tankesettet hverdagsmestring som utgangspunkt for tjenestene våre, slik at alle skal få bo så lenge som mulig i eget hjem og være sjef i eget liv. Vi vurderer behovet for og tilbyr hverdagsrehabilitering der det er behov for det. 

Rekruttere, beholde og belønne

 • Vi gir sykepleiere, helsesykepleiere og vernepleiere et tillegg utover garantilønn.
 • Vi har fleksible arbeidstidsordninger, og flere steder har startet med årsturnus som gjør at våre medarbeidere får en mer forutsigbar hverdag.
 • Vi legger til rette for gode fagmiljøer i form av sykepleierteam, kompetanseteam og ambulerende fagteam.
 • Vi har startet arbeidet med å innføre et mentorprogram. Dette for å ivareta og følge opp nyansatte høgskoleutdannede.
 • Vi har funksjonstillegg utover fast lønn for ansvar og oppgaver.
 • Vi gir mulighet for videreutdanning og kompetanseheving.
 • Vi er en læringsarena for studenter, lærlinger og elever.
 • Vi har rekrutteringsstillinger for studenter
Mer om rekrutteringsstillinger

Som vernepleier, sykepleier og medisinstudent vil du få mulighet for å jobbe i en rekrutteringsstilling under studiene. Det innebære å blir ansatt i en fast stilling fra 15-20 prosent med mulighet for arbeid helger, høytider og opptil hundre prosent stilling i sommerferien i 8 uker.

Lønnstillegg for studenter

 • 20.000 i tillegg utover årslønn for første- og andreårsstudenter
 • 40.000 i tillegg utover årslønn for tredjeårsstudenter
 • 60.000 i tillegg utover årslønn for medisinstudenter 4. og 5. år
Mer om mentorordning

Å starte opp som ny medarbeider er spennende, men er også krevende.

Som nyansatt får du nye oppgaver og ansvarsområder der du møter på utfordringer og uventede situasjoner. For å trygge, veilede og gi rom for faglige diskusjoner har vi i kommunen startet arbeidet med å innføre mentorordning for nyansatte sykepleiere og vernepleiere.

Se film om mentorordningen i Sarpsborg kommune

En mentor er en erfaren kollega som vil følge den nyansatte det første året med avsatt til tid til veiledning og faglige refleksjoner. 

Disse er mentorer i kommunen.

Årsturnus

Årsturnus er en arbeidsplan over 52 uker.

Medarbeidere melder inn ønsker om ferie og fridager ett år fram i tid. Arbeidsgiver setter opp en årsplan og prøver å møte så mange ønsker som mulig. 

Årsturnus gir medarbeider er mulighet for langsiktig planlegging av arbeidstid og fritid. Dette på bakgrunn av brukernes behov for tjenester, arbeidsgivers behov for ressurser og kompetanse samt individuelle ønsker for arbeid og fritid. 

Funksjonstillegg

Tilleggene følger funksjon og utbetales så lenge ansvar og oppgaver utføres. Dette kan for eksempel være: 

 • Medarbeidere som har et ansvar for fagutvikling i virksomhetene
 • Stedfortredertillegg 
 • Nattarbeid
 • Veileder for lærlinger
 • Sykepleiere får godtgjørelse for veiledning av studenter
Etter- og videreutdanning

Vi legger til rette for at medarbeidere kan ta etter- og videreutdanning så lenge det er relevant for stillingen og samsvarer med virksomhetens kompetanseplan og behov. Vi gir også kompenasjon for dette etter endt utdanning.

 • 30 ekstra studiepoeng gir et tillegg på 15.000 kroner
 • 60 ekstra studiepoeng gir et tillegg på 26.000 kroner
 • 120 ekstra studiepoeng gir et tillegg på 34.000 kroner

Ansatte om å jobbe i helse

Jeg jobber i hjemmetjenesten fordi det er et trygt og godt arbeidsted. Her prioriteres fulle stillinger og vi har en svært god ledelse, som gir forutsigbarhet og trygge rammer. Vi er til og med så heldig å ha en rettferdig, stabil leder som virkelig ser oss ansatte.

Det som motiverer meg i det daglige er at jeg får ha primæransvar, følge opp mine pasienter og utfordret meg faglig hver eneste dag. Jeg blir med jevne mellomrom sendt på kurs og jeg har kjempedyktige kollegaer rundt meg. Vi har daglige samlingspunkt hvor vi har faglige diskusjoner og litt undervisning.

Mine oppgaver innebærer blant annet oppfølging av primærpasienter. Vi prøver å benytte ansattes sterke sider og videreutdanninger, ved fordeling av pasienter. Jeg har mye sårstell, palliativ pleie og sterile prosedyrer blant mine pasienter. Ellers er det sjekklister fra gode pasientforløp, vurderinger av tiltak, medisiner og helsetilstand. Dialog med andre instanser i form av møter, E-linker og PLO meldinger og tidvis trygghetsalarmer.

Det beste med min jobb er at jeg får fulgt opp mine pasienter nesten hver dag, og jeg får le og skravle med mine kollegaer over en kopp kaffe.

Også elsker jeg å føle at jeg gjør en god jobb. Den følelsen har jeg omtrent hver dag og er veldig motiverende.

Til de som vurderer å søke hos oss, vil jeg si at her har du en inkluderende, faglig engasjert og givende arbeidsplass. Og vi har plass til et par til i gjengen vår.

Marie Thoresen, boveiledningstjenesten

Hvorfor jobber du her?
Fordi jobben min gir meg mulighet til personlig og faglig utvikling , utfordringer og oppgaver som jeg mestrer. Jeg har gode kollegaer , en tilstedeværende og nærværende leder, god takhøyde og gjennomgående høy kvalitet på arbeidet som gis. Det er god oppfølging og samarbeid med andre instanser , gode muligheter for tid til andre oppgaver utenom direkte miljøarbeid, samtidig som den direkte brukerkontakten gjør kunnskapen min både praksisnær og relevant.

Hva er det beste med din jobb?
Det gode arbeidsmiljøet med gode kollegaer som støtter og oppmuntrer men som og kan veilede og komme med konstruktiv kritikk. Muligheten til utvikling og mestring, samt følelsen Av å bli sett og hørt både som fagperson men og privatperson.

Hva er dine oppgaver?
Direkte brukerkontakt, indirekte brukerkontakt med oppgaver knyttet til tjenesten som utarbeidelse av tiltaksplaner, rapporter, registreringer, følge opp tjenestene vi gir og sikre at arbeidet er faglig forankret. Medisinansvarlige, gi, bestille, istandgjøre medisiner. Følge opp somatisk og psykisk helse, kartlegge og iverksette tiltak knyttet til dette. Være brukers talerør i fagmøter. Delta i dagens store og små gjøremål som bidrar til god livskvalitet og mestring i brukers liv. Fagutvikling , møtevirksomhet, deltakelse på kurs og kursleder.

Hva vil du fremheve for de som vurderer å søke jobb hos oss?
Ett enestående arbeidsmiljø, høy faglig kompetanse , god mulighet for faglig utvikling og personlig vekst , nærhet og støtte fra leder, et godt verdigrunnlag med personsentrert omsorg i tjenesten vi gir. Fokus på mental og fysisk mestring av møte med adferd som utfordrer. Høy kompetanse på feltet.

Anne, bofellesskap

Hvorfor jobber du her?
Det er veldig meningsfullt å jobbe med denne gruppen av pasienter, pasientene gir så mye tilbake, jeg opplever at pasientene er så takknemlige og at de setter stor pris på hjelpen jeg som sykepleier gir.

Det er et veldig bra arbeidsmiljø og jeg stortrives på jobben. Arbeidsplassen har veldig gode kollegaer og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Det er godt lederskap her, og jeg opplever at min leder ser og hører meg, og at det blir tilrettelagt for meg når jeg har behov for det. Det er et meget godt fagmiljø her, med mange dyktige sykepleiere og andre faggrupper, det gir gode muligheter for faglige drøftinger og erfaringsutveksling.

Hva er det beste med din jobb?
Jeg føler meg til nytte, jeg opplever at jeg gir pasientene god hjelp og at de setter utrolig stor pris på det. Jeg er med på å gi denne pasientgruppen, personer med en demenssykdom, en god hverdag. Jeg føler at jeg får brukt meg selv som sykepleier og at arbeidsdagene er varierte og spennende, ingen dager er like. Arbeidsoppgavene er varierte og gir meg stadig nye erfaringer.

Arbeidsmiljøet består av veldig gode og kompetanserike kollegaer – som gjør arbeidsdagene mine veldig gode.

Hva er dine oppgaver?
Varierte oppgaver med stell og pleie, veiledning, medikamenthåndtering, finne gode tiltak for den enkelte pasient, og evaluere disse kontinuerlig. Sette i gang tiltak i god tid for å forebygge en forverring hos pasientene, forebygge er viktig.  Skape gode øyeblikk og gode dager for den enkelte pasient. Arbeidet består også av mye miljøarbeid, og pasienten er i sentrum. Samarbeid med pårørende, fastleger og andre samarbeidspartnere  er meget viktig for oss for å få en best mulig oppfølging og behandling av hver enkelt pasient. En oppgave er også å veilede og tilrettelegge for god læring av sykepleier studenter, elever og kollegaer.

Hva vil du fremheve for de som vurderer å søke jobb hos oss?
Sarpsborg kommune er en trygg og fremoverlent arbeidsgiver, med dyktige kollegaer og lederskap. Her blir du ivaretatt av både kollegaer og leder. Du  blir sett og hørt, og arbeidsdagene er varierte og spennende. Det er høyt under taket og det er mye rom for humor og glede. Du blir glad av å være på jobben her, alle møter deg med et smil.

Om Sarpsborg

Sarpsborg ligger sentralt til i det som var gamle Østfold. Kommunen har en lang kyststripe i tillegg til en by i vekst. I Sarpsborg er det mange koselige nærmiljøer, stor satsing på skole og vi vil være en kommune der barn og unge lykkes.

Her kan du stå på slalåm om vinteren, bade ved flotte strender om sommeren, vi har kunstis, yrende kulturliv,  historiske minnesmerker, og et mangfold av arbeidsmuligheter.

Sarpsborg ligger nær E6, noe som gjør at det blir kort vei til Oslo. Det er gode buss- og togforbindelser og en by som hele tiden forbedres og rustes for framtiden. Sammen skaper vi Sarpsborg.

Les mer om Sarpsborg og vår historie her.

Om Sarpsborg kommune som arbeidsgiver

Sarpsborg kommune har 3.605 årsverk (per 01.01.2021). Vi søker etter engasjerte arbeidstakere som vil gjøre det lille ekstra for våre innbyggere.

Kommunen er delt inn i ulike kommuneområder, helse og velferd, oppvekst, teknisk, samfunn, organisasjon og teknologi og endring. Vi leter hele tiden etter nye måter å jobbe på. Vi er en framtidsrettet kommune som ikke er redd for å prøve ut nye metoder og tjenester. Vi lytter til våre medarbeidere og tenker at vi alle kan utgjøre en forskjell. Våre verdier er framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig.

Vi er opptatt av å sikre et godt arbeidsmiljø og lager gode rammer for å skape den gode arbeidsdagen.

Ønsker du å se hvordan vi har det, ta kontakt med virksomheten og spør om du kan komme på besøk.

Vil du vite mer?

Send en mail til rådgiver for kompetanse og rekruttering, Anne Høvik